Trulli

Jeffrey Kyenkyenhene

Chief Financial Officer - UK P&I N.V.

T: +31 (0) 1075 03403

M: +31 (0) 6382 96443

E: jeffrey.kyenkyenhene@thomasmiller.com